Kiran Patel

Kiran Patel

@kiranpatel9041

(54)

5

4.3k

15.5k

About You

મારી તારી નથી અને તારી મારી નથી, "સ્વતંત્રતા" તારી તારી છે અને મારી મારી છે.

    • 3.2k
    • (14)
    • 4k
    • (11)
    • 2.8k