હું સાહિત્ય નથી લખતી પણ માનવીય સંવેદનાઓને વાચા આપું છું.આજુબાજુ વેરાયેલી લાગણીઓને શબ્દોમાં સમેટુ છું.આપ સૌના સાથની અપેક્ષા સાથે મારી કલમને બળ મળે એ આશા રાખું છું.

  • 502
  • 1.5k
  • (13)
  • 2k
  • (12)
  • 1.7k
  • 1.6k
  • (11)
  • 2.1k
  • 2k
  • 2.2k
  • (12)
  • 1.8k
  • (25)
  • 2.4k