બગાવત મારો ધર્મ છે એ સત્તા સામે હોઈ કે પછી સમાજમાં રહેલા દંભીઓ સામે. આ બંને સામે ક્યારેય હાથ નથી જોડ્યા કે એમની વાહ વાહી કરવાની અભિલાષા રાખી. મો. 9265340851. 8469950007

  • (1)
  • 57
  • (3)
  • 105
  • (31)
  • 348
  • (39)
  • 7.3k