આમ તો પ્રેમ થવામાં ક્ષણનો પણ સમય નથી લાગતો.પણ એ પહેલાની પૂર્વ તૈયારી,નાની-નાની ક્ષણો ખૂબ જ મહત્વની હોય છે.આવી જ નાની નાની ક્ષણોથી શરૂઆત કરી પ્રેમ પ્રકરણનું ઑપ આપવાની મારી આવડત છે અને એ જ આવડત મારી લખેલી લવ સ્ટોરીઓમાં જાણવા મળશે.

  • (54)
  • 2.4k
  • (31)
  • 930
  • (45)
  • 1.3k
  • (74)
  • 1.2k
  • (52)
  • 1.1k
  • (49)
  • 1k
  • (50)
  • 1k
  • (41)
  • 824
  • (43)
  • 1k
  • (49)
  • 1.1k