આમ તો પ્રેમ થવામાં ક્ષણનો પણ સમય નથી લાગતો.પણ એ પહેલાની પૂર્વ તૈયારી,નાની-નાની ક્ષણો ખૂબ જ મહત્વની હોય છે.આવી જ નાની નાની ક્ષણોથી શરૂઆત કરી પ્રેમ પ્રકરણનું ઑપ આપવાની મારી આવડત છે અને એ જ આવડત મારી લખેલી લવ સ્ટોરીઓમાં જાણવા મળશે.