એક સપનું જીવું છું. થોડું વાંચુ છું ને થોડું લખુ છું. પોતાને જ શોધુ છુ.

  • (12)
  • 670
  • 718
  • 718
  • 826
  • 708
  • (13)
  • 878
  • (12)
  • 1.2k
  • 848
  • 834
  • 1.3k