એક સપનું જીવું છું. થોડું વાંચુ છું ને થોડું લખુ છું. પોતાને જ શોધુ છુ.

  • 676
  • (21)
  • 1.6k
  • 1.6k
  • (11)
  • 1.9k
  • (11)
  • 1.5k
  • (11)
  • 1.7k
  • 1.7k
  • 1.6k
  • (12)
  • 1.9k
  • (14)
  • 1.9k