દરેક સંબંધ તમને કહેશે કે હું તારી લાગણીઓને સમજી શકું છું , પણ એક સાચો સંબંધ કહેશે કે હું તારી લાગણીઓને અનુભવું છું. - સમય

  • 241
  • 191
  • 219
  • (11)
  • 522
  • 668
  • (21)
  • 921
  • 425
  • (11)
  • 517
  • (12)
  • 657