દરેક સંબંધ તમને કહેશે કે હું તારી લાગણીઓને સમજી શકું છું , પણ એક સાચો સંબંધ કહેશે કે હું તારી લાગણીઓને અનુભવું છું.

  • 118
  • 154
  • 254
  • (11)
  • 380
  • (12)
  • 508
  • (22)
  • 836
  • 418
  • 596
  • 432
  • 774