શબ્દોની વહેતી લાગણી તે શબ્દોને વધું સુંદર બનાવે છે.

  • 168
  • (13)
  • 272
  • (13)
  • 358
  • (13)
  • 370
  • 366
  • (12)
  • 394
  • 502
  • (37)
  • 724
  • (24)
  • 728
  • (20)
  • 670