જીવન એક સપનું છે. આશા પણ બેકાર છે ને ઉમીદ પણ બેકાર મહેનત જ સફળતાં ની ચાવી રુપ છે બાકી બધુ તો નિદરમાં જોયેલા સપનાની પહેલ જેવું છે.

  • (13)
  • 125
  • (18)
  • 202
  • (23)
  • 255
  • (23)
  • 237
  • (27)
  • 229
  • (20)
  • 220
  • (19)
  • 187
  • (27)
  • 254
  • (25)
  • 212
  • (27)
  • 262