જીવન એક સપનું છે. આશા પણ બેકાર છે ને ઉમીદ પણ બેકાર મહેનત જ સફળતાં ની ચાવી રુપ છે બાકી બધુ તો નિદરમાં જોયેલા સપનાની પહેલ જેવું છે.

  • (14)
  • 146
  • (16)
  • 168
  • (15)
  • 150
  • (17)
  • 139
  • (20)
  • 198
  • (19)
  • 214
  • (18)
  • 223
  • (21)
  • 235
  • (18)
  • 203
  • (21)
  • 224