શબ્દોની વહેતી લાગણી તે શબ્દોને વધું સુંદર બનાવે છે.

  • 262
  • (11)
  • 284
  • (12)
  • 326
  • (14)
  • 348
  • (14)
  • 418
  • (14)
  • 404
  • (11)
  • 406
  • (13)
  • 442
  • 598