×

જીવન એક સપનું છે. આશા પણ બેકાર છે ને ઉમીદ પણ બેકાર મહેનત જ સફળતાં ની ચાવી રુપ છે બાકી બધુ તો નિદરમાં જોયેલા સપનાની પહેલ જેવું છે.

  • (11)
  • 189
  • (13)
  • 201
  • (8)
  • 119
  • (13)
  • 212
  • (14)
  • 221
  • (14)
  • 133
  • (18)
  • 201
  • (12)
  • 151
  • (18)
  • 201
  • (15)
  • 226