બચી શકવાની ગુંજાઈશ નહિવત છે દોસ્તો.... નથી ભાલા , નથી બખ્તર , અને ખૂંખાર છે "યાદો" .....

  • 2.1k
  • 3.7k
  • (14)
  • 2.3k
  • 2.1k
  • (38)
  • 2.4k
  • (42)
  • 3.3k
  • (12)
  • 2.8k
  • (39)
  • 4.4k
  • (23)
  • 2.8k
  • (42)
  • 3.8k