બચી શકવાની ગુંજાઈશ નહિવત છે દોસ્તો.... નથી ભાલા , નથી બખ્તર , અને ખૂંખાર છે "યાદો" .....

  • (50)
  • 1.2k
  • (58)
  • 956
  • (54)
  • 666
  • (47)
  • 704
  • (60)
  • 715
  • (62)
  • 756
  • (63)
  • 746
  • (60)
  • 701
  • (62)
  • 758
  • (60)
  • 694