બચી શકવાની ગુંજાઈશ નહિવત છે દોસ્તો.... નથી ભાલા , નથી બખ્તર , અને ખૂંખાર છે "યાદો" .....

  • (39)
  • 366
  • (37)
  • 504
  • (52)
  • 624
  • (57)
  • 648
  • (59)
  • 677
  • (57)
  • 605
  • (60)
  • 703
  • (57)
  • 643
  • (47)
  • 492
  • (66)
  • 792