પારૂલ ઠક્કર... યાદ

પારૂલ ઠક્કર... યાદ Matrubharti Verified

@pkthakkar01gmailcom9624

(2.5k)

40

76.8k

181.9k

About You

બચી શકવાની ગુંજાઈશ નહિવત છે દોસ્તો.... નથી ભાલા , નથી બખ્તર , અને ખૂંખાર છે "યાદો" .....

  • 3.4k
  • 6.2k
  • (14)
  • 3.3k
  • 3k
  • (40)
  • 2.8k
  • (19)
  • 26.3k
  • (12)
  • 3.3k