ગુજરાતી હોવાનો મને ગર્વ છે... અદબ મા રહો સાહેબ ખરો ખેલ હજુ બાકી છે, ભવાઈ તો ક્યારની પતિ ગઈ , ખરું "કિરદાર" હજુ બાકી છે