ગુજરાતી હોવાનો મને ગર્વ છે... અદબ મા રહો સાહેબ ખરો ખેલ હજુ બાકી છે, ભવાઈ તો ક્યારની પતિ ગઈ , ખરું "કિરદાર" હજુ બાકી છે

    • (11)
    • 254
    • (21)
    • 398
    • (24)
    • 494
    • (19)
    • 486
    • (26)
    • 800
    • (20)
    • 516
    • 578
    • (12)
    • 528
    • (12)
    • 706
    • (16)
    • 750