શબ્દોને ક્યાં વાચા હોય છે? છતાંય કેટલાય ઘવાય છે. શબ્દોને ક્યાં વાચા હોય છે?, છતાં જખ્મો તાજા કરી જાય છે. શબ્દોની આ ભાષા પણ ક્યાં, સઘળાંથી સાચી વંચાય છે?

  • 170
  • (18)
  • 382
  • 330
  • (14)
  • 488
  • (13)
  • 440
  • (22)
  • 556
  • (22)
  • 552
  • (20)
  • 602
  • (18)
  • 480
  • (19)
  • 514