શબ્દોને ક્યાં વાચા હોય છે? છતાંય કેટલાય ઘવાય છે. શબ્દોને ક્યાં વાચા હોય છે?, છતાં જખ્મો તાજા કરી જાય છે. શબ્દોની આ ભાષા પણ ક્યાં, સઘળાંથી સાચી વંચાય છે?

  • 694
  • 590
  • 680
  • (11)
  • 746
  • 632
  • (12)
  • 912
  • 608
  • (11)
  • 1.5k
  • (21)
  • 1.4k
  • (11)
  • 1.6k