તુજ હ્રદયમાં ધબકાર બની વસી જવું છે,તારા અધર પરનું સ્મિત બની હસી જવું છે...નથી મંજુર મને ચાર દીવાલનું કેદખાનુ મારે તો બસ રેતનું ઘર બની મટી જવું છે...

  • 450
  • 364
  • (13)
  • 442
  • 480
  • 350
  • 751
  • (11)
  • 780
  • 829
  • 787
  • (26)
  • 1.1k