×

હું કાંઈપણ કરું એ માત્ર મારા માટે એટલેકે જાત માટે અને જે મારા પોતાના છે એમના માટે કરું છું. એટલે કહી શકાય કે મારી ખુશી માટે જ કરું છું. મને ખુશ જોઈ ખુશ થનારની કોઈ કમી નથી એટલેજ ખુશ થઈ આ જીવન ખુશી ને સમર્પિત કરું છું. દુખો અને વિહ્વળતા તો જીવનનો હિસ્સો છે પણ એની સામે હામ ભીડવી છે અને એને હરાવતા ને લડતાં અંતિમ શ્વાસ ખુશીથી ભરવો છે. આ જ મારે મન મોક્ષ અને એના માટે મારે બધુંજ કરી છૂટવું છે. સદા ખુશ રહો...સદા જીવંત રહો...જય શ્રી કૃષ્ણ...

  • (20)
  • 180
  • (18)
  • 227
  • (25)
  • 246
  • (21)
  • 230
  • (29)
  • 278
  • (31)
  • 254
  • (26)
  • 230
  • (30)
  • 363
  • (39)
  • 304
  • (52)
  • 565