નામ - શૈલેશ એમ.જોષી. સભ્ય - ગુજરાતી લેખક મંડળ. વ્યવસાય - All Type Of Profesnal Sound Systam, પ્રથમ પુસ્તિકા - કોશિશ ૨૦૧૫. Shortfilm ( Writer ) Ragging - Zero Tollrance ૨૦૧૮ ગુજરાતી ફિલ્મ સ્ટોરી - તુ છે ને + એક ગીત ૧૯ માતૃભારતી પર - ૨૦૨૦ થી. યુટ્યુબ લિંક - - https://youtu.be/r5SDdjwmjLU ૨૦૨૧

  • (18)
  • 604
  • 706
  • (24)
  • 2.7k
  • (22)
  • 2k
  • (11)
  • 1.5k
  • (13)
  • 1.6k
  • 1.1k
  • (25)
  • 1.9k
  • 1.8k
  • 1.3k