मी..... अशी मी तशी मी, काय सांगू कशी मी ? माझ्यात मी अशीही, ज्याला वाटे जशीही मी, कुणा वाटे कशीही, पण तुला वाटे तशीही मी. तुझ्यात मी, माझ्यात मी, तुझ्या-माझ्यात मीच मी.

  • 396
  • 946
  • 884
  • 1.1k
  • (12)
  • 1.1k
  • 1.4k
  • 1.5k
  • 1.5k
  • (14)
  • 1.1k
  • 1.3k