माझ्यातल्या 'मी' पणा ला, मी जरा झाकून ठेवलय. तुझ्यातल्या 'तू'ला ही, माझ्या मध्ये राखुन ठेवलय. मी-तू पणाच्या अहंकाराला वेशीपार टांगून ठेवलय. ऐकला नाहीस तरी चालेल, ऐकवत मात्र जाऊ नको. विनाकारण ऐकुण घेणार्यातली नाहीच मी, हे पण तुला आधीच सांगुन ठेवलय. 😉😀😀

  • (4)
  • 115
  • (0)
  • 222
  • (3)
  • 246
  • (3)
  • 446