.......કંઇજ નથી..........પરંતુ બધુ જ છે........કારણ કે હું છું .......