જ્યારે તમે હસો તો કેટલા સુંદર લાગશો તે વિચારો થી તો જીવન રંગીન બની જાય ખુશ રેહવુ એ જીવન નું એક લક્ષણ છે પોતે ખુશ રહી બીજા ને ખુશ કરવા નું છે મારું કામ એટલે જ તો હેપ્પી છે મારું નામ

  • (8)
  • 139
  • (6)
  • 143
  • (5)
  • 179
  • (6)
  • 248
  • (4)
  • 247
  • (8)
  • 1.7k
  • (6)
  • 175
  • (5)
  • 241
  • (12)
  • 295
  • (3)
  • 251