કર્મભૂમિ અને જન્મભૂમિ દીવ... પણ હાલ છેલ્લા ૩ વર્ષથી અમદાવાદ સ્થાઈ થયો છું.

  • 108
  • (17)
  • 386
  • (32)
  • 890
  • (31)
  • 732
  • 501
  • (27)
  • 904
  • (43)
  • 1.6k
  • (19)
  • 772
  • 543
  • (34)
  • 1.2k