કર્મભૂમિ અને જન્મભૂમિ દીવ... પણ હાલ છેલ્લા ૩ વર્ષથી અમદાવાદ સ્થાઈ થયો છું.

  • (17)
  • 360
  • (51)
  • 1.2k
  • (45)
  • 862
  • 414
  • (27)
  • 966
  • 495
  • (34)
  • 874
  • (51)
  • 1.6k
  • 504
  • (44)
  • 1.6k