• અનિલ ચાવડા । કવિ સંમેલન । શબ્દોત્સવ 2020

  • ભાવેશ ભટ્ટ । કવિ સંમેલન । શબ્દોત્સવ 2020

  • ભાવિન ગોપાણી । કવિ સંમેલન । શબ્દોત્સવ 2020

  • કૃષ્ણ દવે । કવિ સંમેલન । શબ્દોત્સવ 2020