વાંચન અને મંથન જે વાંચ્યું તેને વિચારવું જોયું તેને સમજવું તેની પાછળના કારણો,ઈતિહાસ,વિજ્ઞાન, શ્રદ્ધા અંદશ્રદ્ધા ભૂત પ્રેતને તમે રસ પૂર્વક પીરસી શકો એજ ફિક્શન.... નવલકથાઓ લખવી,લખતા લખતા જીવવું એ જ "હું" મને ઓળખવો હોય તો મને વાંચવો રહ્યો. "રહસ્ય" ખૂબ જ ચર્ચિત નવલકથા રહી એ માટે વાંચકોનો ખુબ ખૂબ આભાર સંપર્ક 8320671764.

  • (37)
  • 502
  • (16)
  • 238
  • (21)
  • 343
  • (24)
  • 414
  • (27)
  • 351
  • (27)
  • 353
  • (36)
  • 459
  • (53)
  • 641
  • (75)
  • 734
  • (71)
  • 770