વાંચન અને મંથન જે વાંચ્યું તેને વિચારવું જોયું તેને સમજવું તેની પાછળના કારણો,ઈતિહાસ,વિજ્ઞાન, શ્રદ્ધા અંદશ્રદ્ધા ભૂત પ્રેતને તમે રસ પૂર્વક પીરસી શકો એજ ફિક્શન.... નવલકથાઓ લખવી,લખતા લખતા જીવવું એ જ "હું" મને ઓળખવો હોય તો મને વાંચવો રહ્યો. "રહસ્ય" ખૂબ જ ચર્ચિત નવલકથા રહી એ માટે વાંચકોનો ખુબ ખૂબ આભાર સંપર્ક 8320671764.

  • (14)
  • 209
  • (37)
  • 555
  • (41)
  • 821
  • (55)
  • 1.1k
  • (18)
  • 365
  • (23)
  • 427
  • (26)
  • 485
  • (29)
  • 417
  • (29)
  • 415
  • (38)
  • 525