×

કચ્છ અને કચ્છી પણું નસ-નસમાં વહે છે. અહીં ફક્ત ઝાડ, ઝાંખરા અને રણ નથી, અહીં મીઠા માનવી મીઠા હૈયા છે. ગૌરવ શાળી ઇતિહાસ છે. સફેદ ચાંદ જેવુ રણ છે. જુરાસિક યુગથી લઈને રાજશાઈ સુધીની તમામ ઘટનાઓનો સાક્ષી એટલે કચ્છ, કચ્છી હોવું ગર્વની વાત છે. એટલે જ મારાથી જેટલું થાય છે. એટલું કચ્છને મારી વાતોમાં વાર્તાઓમાં યાદ કરી લઉં છું....