વાંચન અને મંથન જે વાંચ્યું તેને વિચારવું જોયું તેને સમજવું તેની પાછળના કારણો,ઈતિહાસ,વિજ્ઞાન, શ્રદ્ધા અંદશ્રદ્ધા ભૂત પ્રેતને તમે રસ પૂર્વક પીરસી શકો એજ ફિક્શન.... નવલકથાઓ લખવી,લખતા લખતા જીવવું એ જ "હું" મને ઓળખવો હોય તો મને વાંચવો રહ્યો. "રહસ્ય" ખૂબ જ ચર્ચિત નવલકથા રહી એ માટે વાંચકોનો ખુબ ખૂબ આભાર સંપર્ક 8320671764.

  • (13)
  • 162
  • (37)
  • 549
  • (40)
  • 809
  • (55)
  • 1k
  • (18)
  • 357
  • (23)
  • 425
  • (26)
  • 481
  • (29)
  • 412
  • (29)
  • 412
  • (38)
  • 521