પરફેક્ટ પ્લાનીંગ

written by:  Pallav Godhani
508 downloads
Readers review:  

રાતના 3:10 થયા. છેલ્લા અઢી કલાકથી બેડ પર પડખા ફેરવું છું. આજ પહેલા આવું ક્યારેય નથી બન્યું કે આટલો ટાઈમ સુધી આવી રીતે જાગતો હોય. એ પણ નથી ખબર પડતી કે એવું તે ક્યુ તત્વ છે કે જેને લીધે ઊંઘ નથી આવતી. આજે થયેલી ફોન પરની વાતથી ઊંઘ જાણે છુ થઇ ગઈ.. નથી ગમતું, સૌથી પ્રિય રમકડું ખોવાય ગયું હોય એમ લાગે છે, રડવાનું મન થાય છે, કોઇકને બધી જ વાત કહી દઈ દિલ હળવું કરવાની ઈચ્છા થાય છે.. Part -1

Parth Barot  16 Sep 2017  

too short

Charmin Patel  17 Sep 2017  

Short

Abhishek Kothari  20 Sep 2017  

most bestiful things