પેરાલીસસ

written by:  Prakruti Shah Bhatt
156 downloads
Readers review:  

કેટલું સુઈ ગઈ હું કઈ ખબર જ નથી પડતી બધુ કામ હજુ બાકી છે. આવી તો કેવી સુઈ ગઈ છું હું ખારી ચઢી ગઈ લાગે છે થોડા ટાઇમમાં બરાબર થઈ જશે... થોડી રાહ જોઉ, સહેજ બી જમણી બાજુ હલાતું નથી શું કરું અંધારું તો થવા આવ્યું લાગે છે 7 વાગ્યા હોવા જોઈ એ.. કોઈ ને ફોન કરી ને બોલવા પડશે!!!

Ravi Gohel  14 Oct 2017  

ખુબ સરસ પ્રયત્ન કરેલ છે....હજી આગળ આમ જ રાઈટીંગ હોંશથી ચાલુ રાખજો જેથી સ્ટેમીના આવી જશે. - RJ Gohel Author | Poet | Lyricsist etc.

Sagar Oza  17 Oct 2017  

સારી રજુઆત....છેક સુધી જળવાતુ સસ્પેન્સ


READ MORE BOOKS BY Prakruti Shah Bhatt