લાર્જર ધેન લાઈફ – મહાત્મા

by Gopal Yadav in Gujarati Biography

રામ સંસ્કૃતિમાં માનવું કે રાવણ સંસ્કૃતિને અપનાવવી એ દરેકની અંગત પસંદગી હોઈ શકે. ગાંધીના વિચારમાં શ્રદ્ધા હોય કે ગોડસેની ગોળીમાં વિશ્વાસ હોય એ દરેકનો પોતીકો મત હોઈ શકે. મારે તો મને જડેલું સત્ય નવી પેઢીને રજું કરવું છે. તમારું ...Read More