વહેમ મન નાં (National Story Competition-Jan)

by Sandipa Thesiya in Gujarati Short Stories

માણસ ઘણી વાર ઘણી બધી ધારણાઓ બાંધી રાખે છે, જે તૂટતા જ નવી રાહ એની સામે આવી ને ઉભી રહી જાય છે આવી જ એક વાર્તા એક છોકરી ની છે. જે આપણ ને એના વિશ્વ માં લઇ જવા ઈચ્છે ...Read More