Khara Mitra - 3 by Sane Guruji in Marathi Short Stories PDF

खरा मित्र - 3

by Sane Guruji Verified icon in Marathi Short Stories

एका गावात एक ब्राह्मण होता. त्याची बायको होती. त्याला पाचसहा मुले होती. प्रपंच मोठा परंतु घरात एक पै असेल तर शपथ. घरात नको काय? संसार मांडला की सारे त्रिभुवन हवे. कपडालत्ता हवा, खायला प्यायला हवे, दवापाणी हवे परंतू ...Read More