કલ્પવૃક્ષ- એક કલ્પના કે હકીકત - પાર્ટ-૨

by Swati in Gujarati Social Stories

(આગળ જોયું કે ચાંદની કેવી રીતે જીવન જીવે છે તે એક પુસ્તક વાંચતી હોય છે.તે એક યુવાન સાથે ટકરાઈ હવે આગળ......) સવારનો ખુશનુમા માહોલ છે.ચાંદની બારી પાસે બેઠી બેઠી પુસ્તક વાંચી રહી છે અને અચાનક તેને કાલ વાળો બનાવ ...Read More