કલ્પવૃક્ષ-એક કલ્પના કે હકીકત - પાર્ટ-૩

by Swati in Gujarati Social Stories

(આપણે આગળ જોયું કે ચંદનીનું ઇન્ટરવ્યૂ જે સર એ લીધું તેનો ચહેરો ના જોઈ શકાયો. અને હવે તેણી કલ્પવૃક્ષ વાંચી રહી હોય છે તેની આંખો ફાટી રહી જાય છે) ચાંદની કલ્પવૃક્ષના પાનામાં વાંચે છે કે ..... છોકરી ફરી વાર ...Read More