અજાણ્યું આમંત્રણ- એક સત્ય ઘટના - 2 (અંતિમ ભાગ)

by DharmRaj A. Pradhan Aghori in Gujarati Horror Stories

*23/મે/2019 9:32am started writing* પ્રસ્તાવના મારી બે બહેનના લગ્ન હોવાથી અને કામની વ્યસ્તતાને કારણે સ્ટોરીનોં આ બીજો અને અંતિમ ભાગ લખવાનો સમય મળ્યો નહોતો, જે બદલ દરેક વાચક મિત્રો ની માફી ચાહું છું. મારી આ સ્ટોરી અને પહેલાંની ...Read More