શું માં-બાપ ને પોતાની સંતાન કરતા પણ જૂની પરંપરા વધારે વહાલી હોય છે ..?

by Murtuza Dhilawala in Gujarati Social Stories

" શું માં-બાપ ને પોતાની સંતાન કરતા પણ જૂની પરંપરા વધારે વહાલી હોય છે ..?..?..? " પ્રશ્ન : કેટલાયે માં-બાપ મને Personally Message કરી ને પૂછે છે કે આજ કલ માં-બાપ ને તડછોડવાના કિસ્સા ઘણા વધી ગયા છે ...Read More