સમીર અને સાહિલની ડિટેકટીવ એજન્સી - 5

by Smit Banugariya in Gujarati Detective stories

હવેથી તમે મારી વર્તનો નવો ભાગ દર બે અઠવાડિયે એક વાર વાંચી શકશો.મયલબ કે મહિના માં બે વખત તમને મારી વાર્તા વાંચવાનો મોકો મળશે.તમારા અભિપ્રાય મને જરૂરથી જણાવો.મારી કોઈ ભૂલચુક થતી હોય તો મને માફ કરવા નમ્ર વિનંતી.તો હવે ...Read More