શ્રીરામ નો અર્થ. - શ્રીરામ નવ ની સંખ્યા

by પુરણ લશ્કરી in Gujarati Spiritual Stories

શ્રીરામ શબ્દ આમ જોઈએ ત્રણ અક્ષરથી બનેલો છે . શ્રી -રા - મ, . પણ આ શબ્દના અક્ષર અક્ષર ની સંધિ છૂટી પાડી અને જોઈએ તો કેટલાક અક્ષર થાય છે ? ' ૭ ' . અને એટલે જ કદાચ ...Read More