Ninavi naat by वनिता in Marathi Biography PDF

निनावी नात

by वनिता in Marathi Biography

#@निनावी नात@#अलीशान मांडव वाडयाच्या दाराशी सजला होता, सनई चौघडे मंद स्वरात वाजत होते, दारावर हार तोरण लावली जात होती.सगळीकडे घाई गडबड चालू होती,आहेर चढ़वायचे चालू होते.पै पाहुणे काही आले होते, काही येत होते,मांडवा समोरचा रोडवर मोठ ...Read More