દીકરાનું જુઠ્ઠાણું

by Artisoni Verified icon in Gujarati Short Stories

? આરતીસોની ? ❣️ દીકરાનું જુઠ્ઠાણું❣️ એય સાંભળો છો? જો વિક્રમ સંવંત ૨૦૭૪ નું વર્ષ પૂરું થશે.. આપણો વિવેક છેક અમેરિકાથી દિવાળી કરવા અહીં આવી રહ્યો છે અને ફરવા જવાનું કહેતો હતો, તે ફરવા ...Read More