તું મારું સર્વસ્વ છે....

by Virang Gajjar in Gujarati Letter

જે પોતેજ શબ્દો નો ખજાનો છે એના માટે હું શું લખું મને એ જ સમજાતું નથી.. તે તો મને કહીં દીધું કે તારા મન માં શું છે. તો હું આજે તને કંઈક કેહવાં માંગુ છું. તને એ કેહવાં માંગુ ...Read More