મિત્રતા - પસંદગીની સ્વતંત્રતા.

by Milan Mehta in Gujarati Motivational Stories

લોહીના સંબંધ કરતાં પણ વિશેષ સંબંધ જેની સાથે જોડાતો હોય એ સંબંધ મિત્રતાનો છે.મિત્રો,આની પહેલાં મેં મારા બે આર્ટીકલમાં મિત્રતા કેવી હોવી જોઈએ?મિત્રો કોને કહેવાય?તે વિષય પર મન ભરીને લખ્યું છે. સાત વર્ષ પહેલા મેં લખવાની શરૂઆત પણ આ ...Read More