દરિયા જેવું મારૂ દિલ

by Harry Solanki in Gujarati Short Stories

દરિયા જેવું મારું દિલ..... તો દરિયો કેવો???? દરિયો એટલે કે સમંદર, વિશ્વમાં ત્રણ ભાગમાં દરિયો જ ફેલાયેલો છે. એટલે કે વિશ્વમાં એનાથી મોટું કાંઈ જ નથી ,અને હા હું પણ મારા દિલને દરિયા ...Read More