કાવ્ય અને ગઝલ સંગ્રહ - 3

by Tru... Matrubharti Verified in Gujarati Poems

Please read....And.....If you like and enjoy.. please rate it .......Have a great life.......*****************************************1.નથી હોતી....**************************સરળતા ની વ્યાખ્યા સરળ નથી હોતી...આ દુનિયામાં કોઈ ની કદર નથી હોતી...ગમી જાય તો પ્રશંસાની ખોટ નથી હોતી...ને ના ગમે તો થોડી મીઠી નજર નથી હોતી ...Read More