રાજીવ દિક્ષિત એક ભૂલાયેલા લોક્પ્રતીનીધી Vihit Bhatt દ્વારા Philosophy માં ગુજરાતી પીડીએફ