મનોદ્વંદ

written by:  Hiren Kavad
627 downloads
Readers review:  

મનોદ્વંદ એ એક યુવતિની વાર્તા છે, ખરેખર યુવતિ એક પ્રતિક છે. આ દરેક વ્યક્તિની વાર્તા છે, એની ઇચ્છાઓની અને કામનાઓની વાર્તા છે.

Gajjar Chetan  11 Mar 2016  

nice

Kandarp Patel  11 Mar 2016  

વાચકવર્ગ છે હિરેન, આ પ્રકારના લખાણનો જ છે. સરસ!

Pratik Pathak  11 Mar 2016  

avu Ghani var bane 6e.. unconscious mind

Bhagwati Ishwarbhai Panchmatiya  12 Mar 2016  

nice story

Geet Patel  13 Mar 2016  

good!


READ MORE BOOKS BY Hiren Kavad