દાદા નો પોતાના પૌત્ર ને પત્ર Yashvant Thakkar દ્વારા Letter માં ગુજરાતી પીડીએફ