લાડેસર Nivarozin Rajkumar દ્વારા Letter માં ગુજરાતી પીડીએફ