માતૃભારતી ઉપર જ નહીં આ મારા જીવનની પ્રથમ નવલકથા હું લખી રહીં છું. દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં કોઇ વખત એવો સમય જરૂરથી આવે છે, જ્યારે તેણે ૨ કે ૩ વિકલ્પમાંથી કોઇ એક વિકલ્પની પસંદગી કરવી પડે છે, બસ આવા જ પ્રસંગ ઉપર આ નવલકથા લખવાનો એક પ્રયત્ન મેં કર્યો છે.

  • (26)
  • 600
  • (44)
  • 1.1k
  • 286
  • (47)
  • 1.1k
  • (49)
  • 1.3k
  • (53)
  • 1.4k
  • (49)
  • 1.4k
  • (51)
  • 1.4k
  • (48)
  • 1.4k
  • (55)
  • 2.2k