માતૃભારતી ઉપર જ નહીં આ મારા જીવનની પ્રથમ નવલકથા હું લખી રહીં છું. દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં કોઇ વખત એવો સમય જરૂરથી આવે છે, જ્યારે તેણે ૨ કે ૩ વિકલ્પમાંથી કોઇ એક વિકલ્પની પસંદગી કરવી પડે છે, બસ આવા જ પ્રસંગ ઉપર આ નવલકથા લખવાનો એક પ્રયત્ન મેં કર્યો છે.

  • (60)
  • 1.3k
  • (72)
  • 1.9k
  • (72)
  • 2k
  • (71)
  • 2.4k
  • (71)
  • 2.1k
  • (70)
  • 2.1k
  • (76)
  • 2.3k
  • (74)
  • 2.4k
  • (70)
  • 2.2k
  • (64)
  • 2.2k