માતૃભારતી ઉપર જ નહીં આ મારા જીવનની પ્રથમ નવલકથા હું લખી રહીં છું. દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં કોઇ વખત એવો સમય જરૂરથી આવે છે, જ્યારે તેણે ૨ કે ૩ વિકલ્પમાંથી કોઇ એક વિકલ્પની પસંદગી કરવી પડે છે, બસ આવા જ પ્રસંગ ઉપર આ નવલકથા લખવાનો એક પ્રયત્ન મેં કર્યો છે.

  • (23)
  • 418
  • (34)
  • 664
  • (35)
  • 758
  • (35)
  • 728
  • (40)
  • 770
  • (40)
  • 786
  • (42)
  • 742
  • (37)
  • 744
  • (38)
  • 690
  • (36)
  • 638