માતૃભારતી ઉપર જ નહીં આ મારા જીવનની પ્રથમ નવલકથા હું લખી રહીં છું. દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં કોઇ વખત એવો સમય જરૂરથી આવે છે, જ્યારે તેણે ૨ કે ૩ વિકલ્પમાંથી કોઇ એક વિકલ્પની પસંદગી કરવી પડે છે, બસ આવા જ પ્રસંગ ઉપર આ નવલકથા લખવાનો એક પ્રયત્ન મેં કર્યો છે.

  • (29)
  • 1.5k
  • (20)
  • 1.1k
  • (35)
  • 1.5k
  • (13)
  • 891
  • (37)
  • 1.8k
  • (124)
  • 2.4k
  • (90)
  • 2.5k
  • (74)
  • 2.7k
  • (83)
  • 2.5k
  • (83)
  • 2.7k