હશે બધું છતાં તારા વિના કશું નહીં હોય મારા માટે પ્રેમની વ્યાખ્યા એથી વધુ નહીં હોય.

    No Books Available

    No Books Available